Website Banner   
ร่วมสนับสนุนการจัดพิมพ์โดยการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อเผยแพร่ลงในหนังสือฯ
สำหรับท่านที่สนใจขอรับรายละเอียด โครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่
คุณสุชาดา เปลี่ยนสุภาพ โทร.089-055-6999 หรือโทร 02-158-1133-5 


นับเป็นเกียรติอย่างยิ่ง

ที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ. กรุงบรัสเซลส์/คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป
นำข้อมูลจากหนังสือ ทำเนียบหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย "International Programs
in Thailand"  รวบรวมโดย สุชาดา เปลี่ยนสุภาพ ไปเผยแพร่ลงเว็บไซต์ของ  
สถานฑูตฯ เพื่อประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษา และผู้สนใจ ชาวเบลเยี่ยม และชาวลักเซมเบิร์ก
ให้ได้รับทราบในวงกว้างต่อไป สามารถเข้าไป
ดูได้ที่
  https://www2.thaiembassy.be/thailand-today/education-in-thailand/  

Current Pageid = 6